• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến số 2, 3, 4 Cảng Cái Lân

Thứ Năm, 14/09/2017, 10:49 GMT+7

Căn cứ văn bản số CICT/2017.218/CV-Ex ngày 12/9/2017 của Công ty TNHH cảng Công - ten - nơ quốc tế Cái Lân về việc đề nghị ra thông báo hàng hải vùng nước trước bến cảng  số 2, 3, 4 cảng quốc tế Cái Lân; Bình đồ độ sâu vùng nước trước bến số 2, 3, 4 Cảng quốc tế Cái Lân do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 06/9/2017 và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 2, 3, 4 Cảng quốc tế Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Vùng đậu tàu bến số 2

Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến số 2 chiều dài 157m (dọc theo cầu cảng), chiều rộng 50m (tính từ mép cầu trở ra), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

I

20°58'46.2"

107°02'50.1"

20°58'42.6"

107°02'56.9"

II

20°58'47.4"

107°02'51.3"

20°58'43.8"

107°02'58.1"

V

20°58'43.9"

107°02'55.2"

20°58'40.3"

107°03'02.0"

VI

20°58'42.7"

107°02'54.0"

20°58'39.1"

107°03'00.8"

Độ sâu đạt: -13,0m (âm mười ba mét).

2. Vùng đậu tàu bến số 3

Trong phạm vi vùng nước đậu tàu trước bến số 3, chiều dài khoảng 200m; chiều rộng khoảng 50m, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

V

20°58'43.9"

107°02'55.2"

20°58'40.3"

107°03'02.0"

VI

20°58'42.7"

107°02'54.0"

20°58'39.1"

107°03'00.8"

A

20°58'38.2"

107°02'59.0"

20°58'34.6"

107°03'05.8"

B

20°58'39.4"

107°03'00.2"

20°58'35.8"

107°03'07.0"

Độ sâu đạt: -13,0m (âm mười ba mét).

3. Vùng đậu tàu bến số 4

Trong phạm vi vùng nước đậu tàu trước bến số 4, chiều dài khoảng 193m; chiều rộng khoảng 50m, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°58'38.2"

107°02'59.0"

20°58'34.6"

107°03'05.8"

B

20°58'39.4"

107°03'00.2"

20°58'35.8"

107°03'07.0"

C

20°58'35.0"

107°03'05.1"

20°58'31.4"

107°03'11.9"

D

20°58'33.8"

107°03'03.9"

20°58'30.2"

107°03'10.7"

Độ sâu đạt: -13,0m (âm mười ba mét).