• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Về khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân

Thứ Ba, 14/05/2019, 10:21 GMT+7

QNH - 06 - 2019

        Vùng biển                : Quảng Ninh

        Tên luồng                 : Hòn Gai – Cái Lân        

       Căn cứ các văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 18/2019/CV ngày 27/4/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Hoàng Kim, số 50/CV/2019/MT-DH ngày 27/4/2019 của Liên danh Mạnh Tiến - Đại Hùng; Các văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 293/CVHHQN-PC ngày 11/4/2019, 304/CHHHQN-PC ngày 13/4/2019, số 382/CVHHQN-PC và 383/CVHHQN-PC ngày 26/4/2019  của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân như sau:

1. Khu vực thi công luồng tàu, vùng quay tàu

       - Phạm vi thi công: Đoạn từ Hòn Một đến hết cảng Cái Lân.

       - Phương tiện và thời gian thi công:

TT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Thời gian thi công

1

HB 09

3WBP9

Tàu hút bụng

Từ ngày 27/4/2019 đến ngày 04/5/2019

2

Mạnh Tiến 16

NĐ 3309

Sà lan tự hành

Từ ngày 27/4/2019 đến ngày 30/6/2019

3

Đại Hùng 26

HP 4199

Sà lan tự hành

4

SLDC

HP 3571

Sà lan đặt cẩu

5

Đại Hùng 03

HP 4119

Tàu kéo đẩy

 

2. Khu vực thi công hố chứa tạm, luồng tạm và phun chất nạo vét lên bãi chứa

       - Phạm vi  thi công được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°59'35.0"

107°01'38.4"

20°59'31.4"

107°01'45.2"

B

20°59'38.8"

107°01'39.4"

20°59'35.2"

107°01'46.2"

C

20°59'37.3"

107°01'46.1"

20°59'33.7"

107°01'52.9"

D

20°59'33.5"

107°01'45.1"

20°59'29.9"

107°01'51.9"

 

          - Phương tiện và thời gian thi công:

TT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Thời gian thi công

1

Mạnh Tiến 18

HP 4629

Tàu hút phun

Từ ngày 27/4/2019 đến ngày 31/7/2019

2

H-02

HP 0690

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Nguồn : https://vms-north.vn/thong-bao-hang-hai-247/quang-ninh-252/ve-khu-vuc-thi-cong-cong-trinh-nao-vet-duy-tu-luong-hang-hai-hon-gai-cai-lan--7519-2.html