• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III (Giai đoạn 2020 - 2025)

Thứ Ba, 18/02/2020, 11:15 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 3598/KH-CHHVN ngày 30/9/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp của Cục Hàng hải Việt Nam, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải; tổng kết, đánh giá kết quả phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 17/02/2020, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 3 giai đoạn 2020 - 2025.

Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị có bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Cục HHVN; ông Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, qua đó, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát động phong trào thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đơn vị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh vững mạnh gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh của tập thể người lao động, tạo sự đồng thuận trong đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Cục HHVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Cục HHVN đã biểu dương biểu dương những tập thể, cá nhân đã được vinh danh qua các danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, là việc làm thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi công chức, viên chức; thi đua, khen thưởng phải gắn với trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu, cần tránh tình trạng khoán gọn cho bộ phận thi đua khen thưởng; Các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, địa bàn, đơn vị và đặc biệt phải gắn với cuộc vận động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc khẳng định: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn cơ quan, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng đơn vị cơ sở. Tấm gương các điển hình tiên tiến phải có sức thuyết phục, cảm hóa mạnh mẽ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Xây dựng cuộc vận động về hình ảnh của công chức, viên chức trong giai đoạn mới là “Kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Đổi mới, cải tiến lề lối làm việc và phát triển chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh Hội nghị: