• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc Hải văn
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Thông tư Sửa đổi một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải
Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
Thông tư 54/2018/TT-BGTVT Ban hành biếu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.
Thông tư 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
Thông tư 07/2019/TT-BGTVT " sửa đổi, bổ sung thông tư 52/2017" sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2019
Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu (Số hiệu: QCVN 100: 2018/BGTVT)
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
Thông tư quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Trang 1 / 6