• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Quyết định số 801/QĐ-CVHHQN ngày 27/10/2021 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đại diện thuộc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Thứ Ba, 02/11/2021, 11:17 GMT+7