• Điện thoại: 0972153355
 • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189
 • 1. Luồng Sông Chanh
  •      Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Sông Chanh - Quảng Ninh được hoàn thành ngày 24 tháng 5 năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

             1. Đoạn luồng tiếp nối từ phao số 29 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đến thượng lưu phao số 6 khoảng 300m:

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 2,3m (âm hai mét ba).

             2. Đoạn luồng từ thượng lưu phao số 6 khoảng 300m đến phao số 16:

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,8 m (âm một mét tám).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

                              Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Sông Chanh đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

             Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

   Nguồn: http://vms-north.vn

 • 2. Luồng Vạn Gia
  • Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Vạn Gia do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 13 tháng 7 năm 2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vạn Gia như sau:

             Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -6,0m (âm sáu mét).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

             Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Vạn Gia đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   Nguồn: http://vms-north.vn

 • 3. Luồng Cẩm Phả
  • 1. Luồng tàu:

             - Đoạn luồng từ phao số 1 đến phao số 18, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -10,5m (âm mười mét rưỡi);

             - Đoạn luồng từ phao số 19 đến cảng Cẩm Phả, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,4m (âm bảy mét tư).

           Lưu ý: - Dải cạn nằm ở phía thượng lưu phao số 20, cách phao số 20 từ 700m đến 1.100m, có độ sâu nhỏ nhất -7,0mnằm về phía biên trái luồng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 6m;

           - Dải cạn từ hạ lưu phao số 22 khoảng 290m đến thượng lưu phao số 22 khoảng 515m, có độ sâu nhỏ nhất -7,1m nằm về phía biên trái luồng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m;

           2. Vùng quay tàu:

   Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 200m, tâm vùng quay có toạ độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   21°01'31.2"

   107°22'21.2"

   21°01'27.6"

   107°22'27.9"

           Độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

           Lưu ý: - Dải cạn tại khu vực phía Đông Đông Bắc vùng quay tàu, có độ sâu nhỏ nhất -6,6m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 35m;

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cẩm Phả - Quảng Ninh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   Nguồn: http://vms-north.vn

 • 4. Luồng Hòn Gai - Cái Lân
  •  Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân sau nạo vét duy tu hoàn thành ngày 14 tháng 6 năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

             1. Đoạn luồng từ Hòn Một đến cầu Bãi Cháy:

             Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,9m (âm chín mét chín).

             2. Đoạn luồng từ cầu Bãi Cháy đến hết bến số 2 cảng Cái Lân:

             Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,9m (âm chín mét chín).

             3. Đoạn luồng từ bến số 2 đến hết bến số 1 cảng Cái Lân:

             Trong phạm vi đáy luồng hàng hải có chiều rộng thay đổi 130÷70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,0m (âm chín mét).

             4. Vùng quay tàu trước bến 5, 6, 7:

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R=175m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WG-S84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   20°58'38.1"

   107°03'10.4"

   20°58'34.5"

   107°03'17.1"

   Độ sâu đạt: -9,9 m (âm chín mét chín).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

             Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hòn Gai - Cái Lân đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

             Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50003, V14N0003, VN50004, V14N0004;

   Nguồn: vms-north.vn