• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông tin cướp biển khu vực Sulu - Celebes

Thứ Tư, 05/06/2019, 14:16 GMT+7

   CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

 CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

 Số: 511/CVHHQN-ATANHH

V/v thông tin cướp biển khu vực Sulu- Celebes

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày  04  tháng 6  năm 2019

                                                       Kính gửi:

                                                                       - Các thuyền trưởng tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế;

                                                                       - Chủ tàu, các công ty quản lý, khai thác tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế.

          Theo Thông báo hoạt động của nhóm cướp biển thuộc phiến quân Abu Sayyaf trên vùng biển Philippines từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tại văn bản số 1827/BTL-TS ngày 29/5/2019, hiện nay các nhóm cướp biển của phiến quân Abu Sayyaf đang hoạt động mạnh tại vùng biển Sulu- Celebes; khu vực lân cận đảo Sitangkai và Tawi- Tawi (Philippines). Chúng đang lên kế hoạch tìm kiếm các tàu đánh cá, tàu chở hàng và tàu du lịch đi qua vùng biển giữa Sitangkai và Semporna để tấn công, bắt cóc nhằm mục đích tống tiền.

            Để đảm bảo an toàn cho tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế, đặc biệt đối với tàu đi qua khu vực biển Sulu- Celebes, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh khuyến cáo các thuyền trưởng, chủ tàu, các công ty quản lý, khai thác tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế như sau:

           1. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch an ninh tàu biển đã được phê duyệt;

           2. Nếu có thể được, nên thay đổi kế hoạch hành trình, chuyển hướng, tránh xa khu vực biển Sulu- Celebes;

           3. Chỉ đạo sỹ quan an ninh tàu biển và nhân viên an ninh công ty nâng cao ý thức trách nhiệm về an ninh được phân công; tự rà soát sự thuần thục trong sử dụng hệ thống báo động an ninh và thực hiện quy trình báo cáo các sự cố an ninh;  

           4. Trường hợp nghi ngờ, phát hiện hoặc bị cướp biển tấn công có thể liên hệ với chính quyền địa phương và Trung tâm chống cướp biển IMB của Cục Hàng hải Quốc tế, cụ thể như sau:

             Lực lượng cảnh sát biển Philippines khu vực Tây Nam Mindanao

             Điện thoại: +63 9296864129/+63 9166260689; VHF: kênh 16

             Email: hcgdswm@yahoo.com

            Ủy ban an ninh khu vực Đông Sabah

             Điện thoại: +60 9177742293; VHF: kênh 16

             Email: bilikgerakanesscom@jpm.gov.my

           Trạm tuần tra Hải quân Bongao, Tawi Tawi

            Điện thoại: +63 9177742293; VHF: kênh 16

            Email: jointtaskgrouptt@gmail.com

           Trung tâm chống cướp biển IMB của Cục Hàng hải Quốc tế

            Điện thoại: +603 20310014; Fax: +603 20315769

            Email: imbkl@icc.ccs.org hoặc piracy@icc.ccs.org

           Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đề nghị các thuyền trưởng, chủ tàu, các công ty quản lý, khai thác tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                    

- Như trên;

- Giám đốc (để b/c); 

- Phòng TTTT, Đại diện CP, MC, QY (phổ biến);

- Website Cảng vụ HHQN;                                               - Lưu: VT, ATANHH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Ước