• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh hoàn thành tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu, 13/03/2020, 11:10 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 27/11/2019 của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về tổ chức đại hội Chi bộ trong Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, tiếp sau Đại hội Chi bộ An toàn và Thanh tra hàng hải nhiệm kỳ 2020-2022 (Chi bộ được Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam chọn là Chi bộ điểm tổ chức đại hội) trong các ngày từ 28/02/2020 đến 10/3/2020, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã hoàn thành xong việc chỉ đạo tổ chức Đại hội đối với 07 Chi bộ trực thuộc còn lại, tạo đà và động lực tiến tới Đại hội Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Tài vụ ngày 06/3/2020

Xác định việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc chủ động, quyết tâm, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức Đại hội Chi bộ bảo đảm đúng tiến độ và quy định, trong đó yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự. Báo cáo chính trị của các cấp ủy chi bộ phải đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết.

Đến hết ngày 10/3/2020, 7/7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng, của Trung ương. Hiện nay, Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đang triển khai xây dựng Đề án chuẩn bị các nội dung tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh:

Các bài đã đăng