• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189
STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải
Thông tư số 54/2023/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Thông tư 56/2023/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Các Thông tư số 21/2023/TT-BTNMT ngày 30/11/2023; 22/2023/TT-BTNMT ngày 15/12/2023; 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023; 22/2023/TT-BNNPTNT. Các Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024; 10/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024
Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ GTVT ban hành Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải
Thông tư 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các
Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ
Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp.
Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
Thông tư 08-2021-TT-BGTVT ngày 19-04-2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do bộ giao thông vận tải ban hành
Thông tư 08-2021-TT-BTNMT ngày 30-06-2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành
Thông tư 09-2021-TT-BTNMT ngày 30-06-2021 sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn luật đất đai do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành
Thông tư 09-2021-TT-BGTVT ngày 19-04-2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do bộ giao thông vận tải ban hành
Trang 1 / 8