• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189
STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải
Thông tư 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các
Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ
Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp.
Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
Thông tư 08-2021-TT-BGTVT ngày 19-04-2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do bộ giao thông vận tải ban hành
Thông tư 08-2021-TT-BTNMT ngày 30-06-2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành
Thông tư 09-2021-TT-BTNMT ngày 30-06-2021 sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn luật đất đai do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành
Thông tư 09-2021-TT-BGTVT ngày 19-04-2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do bộ giao thông vận tải ban hành
Thông tư 13-2017-TT-BGTVT ngày 28-04-2017 quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành
Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải
Thông tư 01-2020-TT-BGTVT ngày 20-01-2020 quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do bộ giao thông vận tải ban hành
Trang 1 / 7