• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189
STT
Tên văn bản
Tải về
Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phê duyệt Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định số 1418/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 29/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành
Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28/10/2023 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2021
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, trả kết quả tại văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công bố danh mục định kì khảo sát thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải chuyên dùng và vùng nước trước bến cảng
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam; Danh mục Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải tiếp nhận thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ GTVT
Quyết định ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
Ban hành khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thủ tục đối với tàu thuyền vào rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa Quốc gia
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm Cảng biển Phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định về việc chấm dứt hoạt động bốc xếp, chuyển tải hàng hóa rời Clinker, xi măng và dăm gỗ trên Vịnh Hạ Long
Về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
Trang 1 / 3